Tuyên truyền, giới thiệu về Ngày di sản văn hóa Việt Nam
Ngày đăng: 14/11/2017
Hướng đến Ngày di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIII (23/11), UBND thành phố có văn bản giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường phổ biến, giới thiệu về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp khác, nhằm thu hút sự tham gia của xã hội trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và tổ chức các hoạt động phát huy giá trị di sản văn hóa, đảm bảo tính khoa học và phong phú của nội dung trưng bày và giới thiệu di sản văn hóa. Bên cạnh việc đa dạng hóa các chương trình giáo dục, học tập tại bảo tàng và di tích góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa và chủ quyền đất nước; các sở, ngành, đơn vị đã gắn kết với các hoạt động triển khai đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời tại thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường học trên địa bàn thành phố phối hợp với các bảo tàng, Ban quản lý di tích, tiếp tục triển khai hiệu quả đề án này. Sở Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao quảng bá, gắn kết điểm đến di sản văn hóa trong các tour, tuyến du lịch. 
Cổng TTĐT TP ĐN

Tin liên quan

Trang 1 / 451 - 4505 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 451 - 4505 dòngFirstPrevNextLast v