Quận ủy Thanh Khê tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 30-QĐ/TW
Ngày đăng: 18/07/2020
Quận ủy Thanh Khê vừa tổng kết việc thực hiện Quy định 30-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương và xây dựng quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong chương 7 và chương 8, Điều lệ Đảng khóa XII; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; 3 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và triển khai, quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận chính trị.
 Quận ủy Thanh Khê tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 30-QĐ/TW 

Thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”, Ủy Ban kiểm tra 2 cấp của quận Thanh Khê kịp thời tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ủy Ban kiểm tra các cấp. Hàng năm, đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Các cuộc kiểm tra đều tuân thủ đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc thủ tục, có kết luận khách quan, tạo được sự đồng tình trong Đảng bộ và nhân dân. Qua việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã giúp tổ chức đảng cấp dưới nắm chắc tình hình, đánh giá đúng phong trào cơ sở, từ đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời sát thực tế làm cho các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.  Dịp này, quận ủy Thanh Khê  tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; 3 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và triển khai, quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TW  của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận chính trị.

Hà Hùng, Văn Hải

Tin liên quan

Trang 1 / 6 - 56 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 6 - 56 dòngFirstPrevNextLast v