Quốc hội góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII
Ngày đăng: 11/11/2020
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 10/11/2020, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đại biểu nhất trí cao với mục tiêu, tầm nhìn, định hướng và lộ trình phát triển qua các năm 2025 - 2030 tầm nhìn đến 2045 để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa được nhấn mạnh tại dự thảo Báo cáo chính trị.
 Đại biểu Quốc hội góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII 

Một số đại biểu cho rằng, với bối cảnh, tiềm lực của đất nước hiện nay, để phát triển đảm bảo cả yêu cầu nhanh và bền vững thì yếu tố then chốt phải dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, cần coi đổi mới sáng tạo là đặc trưng của giai đoạn tới. Điều này đòi hỏi sự đổi mới tư duy mạnh mẽ, chấp nhận mô hình, cách làm đột phá để đem lại hiệu quả. Đổi mới sáng tạo là chìa khóa để thực hiện các chủ trương đổi mới của Đảng về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực khoa học công nghệ. Về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, có ý kiến đề nghị Trung ương cần đặc biệt coi trọng hơn nữa vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo hướng phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học; chú trọng học đi đôi với hành, gắn liền lý luận với thực tế. Bên cạnh đó, Trung ương cần có chỉ đạo, định hướng công tác dạy nghề phải sát hợp với nhu cầu thực tế xã hội và định hướng phát triển của từng địa phương, nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm đúng với ngành nghề được đào tạo; hạn chế tình trạng làm việc trái ngành nghề đào tạo, gây lãng phí nguồn lực xã hội. Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, một số đại biểu đề nghị Trung ương tiếp tục đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Theo đó, công khai, minh bạch, kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng; có cơ chế tiền lương và đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ, công chức.

TTXVN

Tin liên quan

Trang 1 / 15 - 149 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 15 - 149 dòngFirstPrevNextLast v