Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công rất tốt đẹp
Ngày đăng: 01/02/2021
Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn so với kế hoạch.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng. 

Tại phiên bế mạc, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội. Đại hội lần này có tất cả 1587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên tham dự, với số phiếu tập trung cao, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới với 200 đồng chí, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm, bầu các ủy viên trung ương Đảng vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội với những trọng trách hết sức lớn lao và vinh dự vô cùng to lớn.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII.

Trong phiên bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài diễn văn, trong đó nêu bật những kết quả của Đại hội Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết, Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm: 180 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức và 20 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết. Đại hội đã giao trọng trách cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân  thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị: Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng, tất cả cán bộ, đảng viên cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII vào cuộc sống.

Xuân Ánh, Quang Nuôi

Tin liên quan

Trang 1 / 20 - 197 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 20 - 197 dòngFirstPrevNextLast v