Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII
Ngày đăng: 01/03/2021
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Theo đó, UBND thành phố phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan triển khai 21 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, xây dựng chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, liêm chính, tinh gọn, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững. Thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của Covid-19, sớm khôi phục đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố. Đẩy nhanh và thực hiện thực chất, có hiệu quả, tiến trình tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với đẩy nhanh xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh. Ban hành và triển khai các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tham gia nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Chủ động đề xuất Chính phủ điều chỉnh, thay thế Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Triển khai thực hiện tốt đề án “Cơ cấu lại ngành Du lịch trên 5 lĩnh vực về thị trường khách, sản phẩm du lịch, hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch, nguồn nhân lực và đầu tư phát triển du lịch”. Tập trung xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách để hình thành trung tâm tài chính, các trung tâm mua sắm, cửa hàng miễn thuế, điểm bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng trên địa bàn.

Tăng cường hợp tác công tư đối với các dự án phát triển kết cấu hạ tầng logictics, đóng vai trò kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước. Thực hiện hiệu quả đề án “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch với quy mô vừa và lớn; chú trọng sản phẩm đặc trưng phục vụ đô thị, du lịch”. Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới và chủ động xây dựng kịch bản phát triển cho những xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao. Có giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, gắn với chống thất thu, thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách.

Thực hiện nghiêm quy hoạch phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thiết kế Chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030 và quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung theo hướng xác lập, phát huy vai trò, vị trí trung tâm của Đà Nẵng. Thực hiện đồng bộ, gắn kết giữa đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030” với đề án “Xây dựng Thành phố thông minh” trong tổng thể Quy hoạch thành phố, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong đầu tư nâng cấp hệ thống cấp, thoát nước, xử lý chất thải, quan trắc, bảo vệ môi trường.

Tập trung triển khai Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đến năm 2025. Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Phát triển, sắp xếp hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Điều chỉnh và nâng cao chất lượng các nội dung Chương trình Thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” gắn với xây dựng văn minh đô thị. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, như: Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển trong nước và quốc tế.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân. Xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, kết hợp chặt chẽ với chiến lược biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động. Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 gắn với Chỉ thị 26-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Huyền Trân

Tin liên quan

Trang 1 / 957 - 9569 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 957 - 9569 dòngFirstPrevNextLast v