THÔNG BÁO Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng
Ngày đăng: 05/01/2020
THÔNG BÁO Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng
THÔNG BÁO

Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng 

 

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với ông Nguyễn Hoài Nam;

Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thông báo về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng như sau:

1.    Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

- Họ và tên: Nguyễn Hoài Nam

- Chức vụ: Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng;

- Điện thoại cố định: 0236. 3.945.739;

- Điện thoại di động: 0905.000.999;

- Hộp thư điện tử: namnh@danang.gov.vn.

2. Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

- Trong trường hợp Giám đốc Đài không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì Giám đốc Đài ủy quyền cho Phó Giám đốc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Việc      ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc     cụ thể và có thời hạn nhất định.

- Thông tin về người được Giám đốc Đài ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được thông báo và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị tại địa chỉ http://danangtv.vn chậm nhất trong thời hạn 12 giờ kể từ khi văn bản ủy quyền có hiệu lực.

- Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí không được ủy quyền tiếp cho người khác.

3. Địa điểm, hình thức thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

- Địa điểm thực hiện: tại Cơ quan Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Hình thức thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện theo Điều 4 Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ.

Trên đây là Thông báo về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, kính thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết./.


Tin liên quan

Không có dữ liệu