Siết chặt kỷ cương tài chính, ngân sách
Ngày đăng: 20/01/2022
Theo Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 vừa được Chính phủ phê duyệt, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện mục tiêu chương trình.

Trong đó, trọng tâm là tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội đề ra để góp phần đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6-6,5%, quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.900 USD/người. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước. Tích cực thực hiện chuyển đổi số quốc gia, gắn các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia với các mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Thu Hương

Tin liên quan

Trang 1 / 452 - 4511 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 452 - 4511 dòngFirstPrevNextLast v